ชื่อห้องประชุม :
319 อัญชัญ 2 (Anchan 2)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
15 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
PRPR 716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
ประธานในที่ประชุม :
อ.ธีรนงค์
ประเภทกิจกรรม :
การเรียนการสอน
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
2 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 14:01:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), เครื่องขยายเสียง, โปรเจ็คเตอร์, 
เตรียมอาหาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
วันที่จอง :
2019-01-04 14:01:37
แก้ไขล่าสุด :
2019-01-04 14:01:57
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม