ชื่อห้องประชุม :
323 สุพรรณิการ์ (Supanikar)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
PRPS566 Social Research Methods
ประธานในที่ประชุม :
Aj. Wakako
ประเภทกิจกรรม :
การเรียนการสอน
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
13 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), โปรเจ็คเตอร์, 
เตรียมอาหาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
พิชญ์ชาดา มีใจเย็น
วันที่จอง :
2019-01-07 16:01:36
แก้ไขล่าสุด :
2019-01-07 16:01:36
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม