ชื่อห้องประชุม :
326 ราชาวดี (Rajawadee)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
IPSR Million Challenges
ประธานในที่ประชุม :
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ประเภทกิจกรรม :
ประชุม/กิจกรรมของสถาบันฯ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:01:00 ถึง 18:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
พอตา บุนยตีรณะ
วันที่จอง :
2019-01-17 18:01:45
แก้ไขล่าสุด :
2019-01-17 18:01:45
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม