ชื่อห้องประชุม :
317 กฤษณา (ห้องวิจัยเชิงคุณภาพ/Skype)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
12 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตร GERON
ประธานในที่ประชุม :
อ.อมรา
ประเภทกิจกรรม :
ประชุม/กิจกรรมของสถาบันฯ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
6 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 20:01:00 ถึง 20:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), โปรเจ็คเตอร์, 
เตรียมอาหาร :
อาหารเย็น 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
อาหารเย็น จำนวน 6 ที่
ชื่อผู้จอง :
กรณิฐา ศริ
วันที่จอง :
2019-01-31 09:01:36
แก้ไขล่าสุด :
2019-02-18 09:02:47
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม