ชื่อห้องประชุม :
203 รสสุคนธ์ (Rosukont)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
10 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
อบรมระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ WINSpeed
ประธานในที่ประชุม :
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ประเภทกิจกรรม :
งานอบรม
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:01:00 ถึง 14:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
อาหารว่างบ่าย 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
วิไลพร พุ่มแดง
วันที่จอง :
2019-02-15 17:02:36
แก้ไขล่าสุด :
2019-02-15 17:02:36
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม