ชื่อห้องประชุม :
523 ไม้สีทอง (Maisritong)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
ชุดโครงการบูรณาการกิจกรรมทางกาย
ประธานในที่ประชุม :
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ประเภทกิจกรรม :
งานโครงการ ระหว่างดำเนินงาน
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
ชุติมา อยู่สมบูรณ์
วันที่จอง :
2019-02-19 12:02:21
แก้ไขล่าสุด :
2019-02-19 12:02:21
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม