ชื่อห้อง :
101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ (Prachasangkom Udompathana)
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
180
อุปกรณ์ :
LCD และเครื่องเสียงครบชุด
ชื่อห้อง :
203 รสสุคนธ์ (Rosukont)
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
10
อุปกรณ์ :
ชื่อห้อง :
306 สัตตบงกช (Sattabongkot)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
12
อุปกรณ์ :
ไม่มี LCD และเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
318 ชวนชม 2 (Chaunchom 2)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
15
อุปกรณ์ :
LCD และเครื่องเสียง พร้อมใช้งาน
ชื่อห้อง :
322 ราชพฤกษ์ (Rajpreuk)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
30
อุปกรณ์ :
LCD และเครื่องเสียง พร้อมใช้งาน
ชื่อห้อง :
323 สุพรรณิการ์ (Supanikar)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
30
อุปกรณ์ :
LCD และเครื่องเสียง พร้อมใช้งาน
ชื่อห้อง :
324 สราญรมย์ (Saranrom)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
30
อุปกรณ์ :
LCD และเครื่องเสียง พร้อมใช้งาน
ชื่อห้อง :
527 จันทน์หอม (Chanhom)
ที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
15
อุปกรณ์ :
ไม่มี LCD และเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
512
ที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
6
อุปกรณ์ :
ไม่มี LCD และเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
523 ไม้สีทอง (Maisritong)
ที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
20
อุปกรณ์ :
ชื่อห้อง :
316 ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
25
อุปกรณ์ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชื่อห้อง :
102 พญาไท 2514 (VIP)
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
15
อุปกรณ์ :
ไม่มีอุปกรณ์
ชื่อห้อง :
109 สระบัว (ครึ่งห้อง) (Srabua)
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
35
อุปกรณ์ :
"อุปกรณ์เครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
109 สระบัว (ทั้งห้อง) (Srabua)
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
75
อุปกรณ์ :
ชื่อห้อง :
111 ศาลายา 2527 (ห้องอาหาร)
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
100
อุปกรณ์ :
ไม่มีอุปกรณ์
ชื่อห้อง :
403 ทานตะวัน (Tantawan)
ที่ตั้ง :
ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
14
อุปกรณ์ :
"อุปกรณ์เครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
318 ชวนชม 1 (Chaunchom 1)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
15
อุปกรณ์ :
คอมพิวเตอร์ (Desktop) 1 ชุด LCD 1 ชุด ไม่มีเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
319 อัญชัญ 1 (Anchan 1)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
15
อุปกรณ์ :
คอมพิวเตอร์ (Desktop) 1 ชุด LCD 1 ชุด ไม่มีเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
319 อัญชัญ 2 (Anchan 2)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
15
อุปกรณ์ :
คอมพิวเตอร์ (Desktop) 1 ชุด LCD 1 ชุด ไม่มีเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
325 เฟื่องฟ้า (Fuengfa)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
30
อุปกรณ์ :
ชื่อห้อง :
326 ราชาวดี (Rajawadee)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
60
อุปกรณ์ :
ชื่อห้อง :
317 กฤษณา (ห้องวิจัยเชิงคุณภาพ/Skype)
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
12
อุปกรณ์ :
ชื่อห้อง :
107 IPSR หรรษา Karaoke
ที่ตั้ง :
ชั้น 1
ความจุที่นั่ง :
8
อุปกรณ์ :
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ เบอร์ 102 หรือ 103 หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เบอร์ 107 หรือ 302