การอบรมระยะสั้นระดับชาติ ประจำปี 25642562
:: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาวิจัยด้านประชากรและสังคมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมรับการอบรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ วิทยากรในการอบรมล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และจากองค์กรภายนอกสถาบัน

- ดาวน์โหลด “จดหมายประชาสัมพันธ์อบรม ปี 2564”
- ดาวน์โหลด “แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2564”

:: ปฏิทินการรับสมัครอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564
หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)

เรื่อง
วิทยากร
ช่วงเวลา
การอบรม
ค่าลงทะเบียน
/บาท
สมัครได้ถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ
29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 (5 วัน)
9,000
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ
26-28 เมษายน 2564 (3 วัน)
5,100
วันที่ 26 มีนาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ
21-23 เมษายน 2564 (3 วัน)
5,100
วันที่ 19 มีนาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
14-18 มิถุนายน 2564  (5 วัน)
9,000
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี   อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
16-19 สิงหาคม 2564 (4 วัน)
6,800
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ
19-21 ตุลาคม 2564 (3 วัน)
5,100
วันที่ 17 กันยายน 2564
ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และคณะ
13-17 ธันวาคม 2564 (5 วัน)
8,500
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน มี 2 กรณี คือ

• กรณีคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมดมี 2 ข้อ ดังนี้

  • ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมหนึ่งเดือน (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • สถาบันฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม

• กรณีคืนค่าลงทะเบียนให้ร้อยละ 25

  • ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programs)

Programs
Contact Information
Date
Cost

Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Ph.D.
July 19-23, 2021
US$ 1500
Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra, Ph.D.
Novermber 15-19, 2021
US$ 1500


:: หัวข้อการอบรมที่จัดตามความต้องการของหน่วยงาน
นอกจากการจัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรตามปฏิทินข้างต้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและประสบการณ์ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือหน่วยงานที่สนใจ อ่านทั้งหมด »
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th