:: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 23-26 กรกฎาคม 2561 (4 วัน) (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
สมพิศ ใยสุ่น
2.
ณัฐพล ธิตินานันทกูล
3.
พรพิรัตน์ คันธธาศิริ
4.
พรทิพย์ กีระพงษ์
5.
นิธิศ ธานี
6.
พิทักษ์ สุพรรโณภาพ
7.
กัญญารัตน์ เกียรติวานิช
8.
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
9.
วิตติกา ทางชั้น
10.
กรวรรณ มั่นคง
11.
อุมาพร นูมหันต์
12.
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
13.
อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
14.
กัญญาณัฐ เกียรติวานิช
2. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 16-20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน) (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561)

No.
ชื่อ - นามสกุล
3. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 17-21 ธันวาคม 2561

No.
ชื่อ - นามสกุล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th