:: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 26-30 มีนาคม 2561

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2-5 เมษายน 2561 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน 14-18 พฤษภาคม 2561 (5 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
5. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) 18-22 มิถุนายน 2561  (5 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
6. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 16-20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
7. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 17-21 ธันวาคม 2561

No.
ชื่อ - นามสกุล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th