:: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 25-29 มีนาคม 2562

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์
2.
ทิวาวรรณ อายุวัฒน์
3.
วิตติกา ทางชั้น
4.
พรพิรัตน์ คันธธาศิริ
5.
ชนันรัตน์ รูปใหญ่
6.
ศิริสุข พูลผล
7.
นางสาว ศศิธร เดชพรหม
8.
มนตรี วรภัทรทรัพย์
9.
สุพัตรา วัฒนเสน
10.
ขวัญดาว มาลาสาย
11.
พวงอ้อย ไชยดี
12.
มุสลินท์ โตะแปเราะ
13.
มรกต ดิษฐาอภิชัย
14.
ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ
15.
จารุกัญญา อุดานนท์
16.
อาทิตย์ ผดุงเดช
17.
กชกร เดชะคำภู
18.
กชกร เดชะคำภู
19.
รันฎา เผ่ากันทะ
20.
รันฎา เผ่ากันทะ
21.
ปัญญา ทองคุ่ย
22.
พรทิพย์ นิพพานนท์
23.
ศิลดา การะเกตุ
24.
ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล
25.
ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ
26.
อภิชญา พลรักษ์
27.
อภิชญา พลรักษ์
28.
ธุวชิต เกรียงตันติวงศ์
29.
ธัชกฤษฏิ์ อมรชีวิน
30.
ศุภเสก วิโรจนาภา
31.
ปรัชญาพร ธิสาระ
32.
อติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์
33.
จตุพร ตันตะโนกิจ
34.
ศรีวรรณ เอมราช
35.
ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
36.
นัจญวา นิยมเดชา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 22-25 เมษายน 2562 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์
2.
นงลักษณ์ คำสวาสดิ์
3.
เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล
4.
นางสาว ศศิธร เดชพรหม
5.
มนตรี วรภัทรทรัพย์
6.
นภาพร สิงห์นวล
7.
มรกต ดิษฐาอภิชัย
8.
ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ
9.
เพชรรัตน์ บุนนาค
10.
รันฎา เผ่ากันทะ
11.
ปัญญา ทองคุ่ย
12.
ปรัชญาพร ธิสาระ
13.
ธีราพร ไชยมาลา
14.
สุปรานี พุ้ยมอม
15.
พลารัก ไชยโย
16.
สุกิจ ปิลกศิริ
17.
ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล
18.
โสเพ็ญ ชูนวล
19.
จิตรานันท์ กุลทนันท์
20.
วลัญช์ชยา เขตบำรุง
21.
ศศิธร พุมดวง
22.
สรณ สุวรรณเรืองศรี
23.
นิสาชล สุขแก้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th