:: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 26-30 มีนาคม 2561

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
มณฑณ ศรีสุข
2.
ณรงค์ พลมาตร์
3.
กรรณิการ์ ขาวเงิน
4.
อรรถพงษ์ สินกิจจาทรัพย์
5.
พรลภัส สุวรรณรัตน์
6.
ปรารถนา หลีกภัย
7.
ลักขณาสิริ คงเดช
8.
อรุณรัตน์ จินดา
9.
กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
10.
จิดาภา พรยิ่ง
11.
ชญานิศวร์ โคโนะ
12.
อธิป บุตราช
13.
ปานแพร เชาวน์ประยูร
14.
ประเวศ เวชชะ
15.
ณรงค์ พลมาตร์
16.
วิไลพร สิงหถนัดกิจ
17.
จารุณี นุ่มพูล
18.
วิไลพร สิงหถนัดกิจ
19.
จริยา ทรัพย์เรือง
20.
จริยา ทรัพย์เรือง
21.
ชญานิศ ภาชีรัตน์
22.
จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม
23.
สุนีย์ สว่างศรี
24.
พรทิพย์ กีระพงษ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
กรรณิการ์ ขาวเงิน
2.
ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
3.
อภิชาติ คำบุญเรือง
4.
ทิวาวรรณ อายุวัฒน์
5.
ประเวศ เวชชะ
6.
นฤมล เอื้อมณีกูล
7.
สุทธิพร บุญมาก
8.
ปิยะมาศ แพงลาศ
9.
ชรินทร์ เย็นใจ
10.
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
11.
ศิริดา บุรชาติ
12.
กาญจนา ลิ้มสมวงศ์
13.
กุลวีณ์ วุฒิกร วุฒิกร
14.
กุลวีณ์ วุฒิกร วุฒิกร
15.
ชัยณรงค์ ขาวเงิน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2-5 เมษายน 2561 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
กรรณิการ์ ขาวเงิน
2.
พรลภัส สุวรรณรัตน์
3.
ปรารถนา หลีกภัย
4.
อนุชาติ บุนนาค
5.
ศิ ส
6.
ศิ ส
7.
ศิ ส
8.
ศิ ส
9.
ศิริพร สมบูรณ์
10.
นิธิศ ธานี
11.
อธิป บุตราช
12.
บุศรา ชัยทัศน์
13.
จริยา ทรัพย์เรือง
14.
จริยา ทรัพย์เรือง
15.
ณัฐวุฒิ สุริยะ
16.
ศิริดา บุรชาติ
17.
กุลวีณ์ วุฒิกร วุฒิกร
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน 14-18 พฤษภาคม 2561 (5 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
1.
กรรณิการ์ ขาวเงิน
2.
ประเวศ เวชชะ
3.
สุพัตรา บัวที
4.
เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์ สุวรรณวงษ์
5.
สายหยุด มูลเพ็ชร์
6.
จิติมา กตัญญู
7.
ธิดารัตน์ วศะรงรอง
8.
ศิริเกศ พริ้งพร้อม
9.
นิภาพร เข่งดี
10.
นางศธัญญา ธิติศักดิ์
11.
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
12.
รสสุคนธ์ วาริทสกุล
13.
เจษฎา นรมั่ง
14.
จิรดา ฝูงทองเจริญ
15.
สาวิตรี เลิศคชสีห์
16.
อัศนีย์ ตันติเหมันต์
17.
ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์
5. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) 18-22 มิถุนายน 2561  (5 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 23-26 กรกฎาคม 2561 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
7. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 16-20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6 – 9 สิงหาคม 2561 (4 วัน)

No.
ชื่อ - นามสกุล
9. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 17-21 ธันวาคม 2561

No.
ชื่อ - นามสกุล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th