:: ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
"หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีจำนวนต่ำกว่า 10 ท่าน ทางสถาบันฯขอแจ้งยกเลิกการอบรมในโครงการนั้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้"

1. เรื่อง การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 18 – 22 ธันวาคม 2560  (5 วัน)
:: ค้นหารายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
ชื่อ-นามสุกล :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th