:: ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
"หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีจำนวนต่ำกว่า 10 ท่าน ทางสถาบันฯขอแจ้งยกเลิกการอบรมในโครงการนั้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้"

1. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 16-20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)
2. Regional Workshop on: MONITORING AND EVALUATION OF HIV/AIDS PROGRAMS August 6 – 10, 2018 Bangkok, Thailand August 6 – 10, 2018
3. Regional Workshop on: MONITORING AND EVALUATION OF POPULATION, HEALTHAND NUTRITION PROGRAMS November 5 – 9, 2018 Bangkok, Thailand November 5 – 9, 2018
4. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 17-21 ธันวาคม 2561
:: ค้นหารายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
ชื่อ-นามสุกล :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th