:: ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
"หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีจำนวนต่ำกว่า 10 ท่าน ทางสถาบันฯขอแจ้งยกเลิกการอบรมในโครงการนั้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้"

1. Writing workshop on Population Ageing Research in ASEAN 2-6 October 2017
2. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 18 - 22 ธ.ค. 60
3. Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of Population, Health and nutrition Programs
:: ค้นหารายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
ชื่อ-นามสุกล :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th