:: ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
"หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีจำนวนต่ำกว่า 10 ท่าน ทางสถาบันฯขอแจ้งยกเลิกการอบรมในโครงการนั้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้"

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 26-30 มีนาคม 2561
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 (4 วัน)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2-5 เมษายน 2561 (4 วัน)
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน 14-18 พฤษภาคม 2561 (5 วัน)
5. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) 18-22 มิถุนายน 2561  (5 วัน)
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 23-26 กรกฎาคม 2561 (4 วัน)
7. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 16-20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6 – 9 สิงหาคม 2561 (4 วัน)
9. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 17-21 ธันวาคม 2561
:: ค้นหารายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
ชื่อ-นามสุกล :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th