:: ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
"หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีจำนวนต่ำกว่า 10 ท่าน ทางสถาบันฯขอแจ้งยกเลิกการอบรมในโครงการนั้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้"

1. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า 17-21 มิถุนายน 2562 (5 วัน)
2. Regional Workshop on: MONITORING AND EVALUATION OF HIV/AIDS PROGRAMS 8-12 July 2019
3. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 22-26 กรกฎาคม 2562 (5 วัน)
4. MONITORING AND EVALUATION OF POPULATION, HEALTHAND NUTRITION PROGRAMS 11– 15 November 2019
5. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 16-20 ธันวาคม 2562
6. Regional Workshop on: MONITORING AND EVALUATION OF HIV/AIDS PROGRAMS August 6 – 10, 2018 Bangkok, Thailand August 6 – 10, 2018
7. Regional Workshop on: MONITORING AND EVALUATION OF POPULATION, HEALTHAND NUTRITION PROGRAMS November 5 – 9, 2018 Bangkok, Thailand November 5 – 9, 2018
:: ค้นหารายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
ชื่อ-นามสุกล :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th