การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

(Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis)

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ :  การอบรมระยะสั้น เรื่อง การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการ  ถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

                   A Short Training Course in “Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

      ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง

3. หลักการและเหตุผล :       

                 ปัจจุบันสถิติมีบทบาทเกี่ยวข้องในงานวิจัยอย่างกว้างขวาง  ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยจำเป็นต้องคํานึงถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย โดยการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) นั้น จะทำการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างหลายตัวอย่าง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ในขณะที่การวิจัยระยะยาว (Longitudinal study) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างในหลายจุดเวลา สำหรับการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองการถดถอยมีพื้นฐานต่อยอดจากงานวิจัยของ Sir Francis Galton ในเรื่องการถ่ายทอดพันธุกรรม (Heredity) โดย Galton ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งจนพบปรากฎการณ์ทางสถิติที่เรียกว่า การถดถอยเข้าสู่ค่าเฉลี่ย (Regression to mean) และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองการถดถอยในปัจจุบัน

                 ในการอบรมนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถอดถอยสำหรับการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) ซึ่งจำเป็นต้องเลือกใช้แบบจำลองเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลอันได้แก่ Pooled Model, Fixed Effects Model และ Random Effects Model เป็นต้น ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวเป็นวิธีการที่จำเป็นต้องใช้ในงานวิจัยแต่ผู้วิจัยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการใช้ ดังนั้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว” ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้พื้นฐานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ในโอกาสต่อไป อนึ่งในการฝึกอบรมนี้จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ Stata เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล           

4. วัตถุประสงค์ :

                 เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบหลักการสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (longitudinal / panel data analysis) และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Stata เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์

5. เนื้อหาหลักสูตร :

                 การวิเคราะห์การถดถอยนั้น มีแนวความคิดที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมาสร้างสมการถดถอย และใช้ค่าของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ทราบค่ามาสร้างสมการถดถอยเพื่อประมาณค่าของตัวแปรตาม ดังนั้น ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อกัน (ซึ่งอาจจะเป็นที่แน่ชัดโดยการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ในอดีตหรือไม่เป็นที่แน่ชัด) ภายใต้ความเชื่อที่ว่าตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรที่เป็นเหตุและตัวแปรตามเป็นผลที่เกิดขึ้น ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอาจเป็นแบบเชิงเส้นตรงหรือมิใช่เชิงเส้นตรงก็ได้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือรูปแบบของฟังก์ชันของตัวแบบการถดถอยจึงถือเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์การถดถอย โดยการกำหนดรูปแบบฟังก์ชันของตัวแบบการถดถอยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของเครื่องหมายของตัวประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย หรือเกิดปัญหาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงตัว หรือสหสัมพันธ์ในตัวของส่วนเหลือ

                 ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นเป็นลักษณะที่พบเห็นบ่อยๆ ในการวิเคราะห์การถดถอย คำว่า “ตัวแบบเชิงเส้น” ในการวิเคราะห์การถดถอย หมายถึง ตัวแบบเชิงเส้นในพจน์ของพารามิเตอร์ (linear in parameter) ไม่ใช่พจน์ของตัวแปรอิสระ และแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอาจจะมีความสัมพันธ์กันแบบมิใช่เชิงเส้น แต่ก็มีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่สามารถแปลงรูป (transform)ได้ ซึ่งหลังการแปลงรูปข้อมูลแล้ว พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใหม่นั้น มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถแปลงรูปตัวแปรอิสระให้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในลักษณะเชิงเส้นได้ จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น

                 ด้วยเหตุนี้ การอบรมระยะสั้น เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอย สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว” จึงแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ตามรูปแบบฟังก์ชันของตัวแบบการถดถอยที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเป็นแบบเชิงเส้น (linear regression) และความสัมพันธ์ของตัวแบบที่มิใช่เชิงเส้น (nonlinear regression) ดังนี้

 

  1. หลักสูตรที่ 1 : การอบรมระยะสั้น เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis: Linear Panel Models)

          เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

  1. หลักสูตรที่ 2 :  การอบรมระยะสั้น เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว” (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis: Nonlinear Panel Models)

เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

6. กำหนดการอบรม : 

หลักสูตรที่ 1  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”  ในปี 2560 จัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 18-22 กันยายน 2560

หลักสูตรที่ 2  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”  ในปี 2560 จัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 25-29 กันยายน 2560

7. สถานที่อบรม :

                 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

8. จำนวนผู้เข้าอบรม : 

                 หากผู้เข้าสมัครมีจำนวนต่ำกว่า 10 ท่าน ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม โดยแจ้งล่วงหน้า

9. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

                 ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับข้อมูลภาคตัดขวางและมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Stata สำหรับการวิเคราะห์ในงานวิจัยมาพอควร             

10. ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

                 ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียนต่อหนึ่งหลักสูตร ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

11.  งบประมาณ:

                 -  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

                 -  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

12.  ระยะเวลาการรับสมัคร: 

หลักสูตรที่ 1  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1: ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2: ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2560

หลักสูตรที่ 2  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1: ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2: ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2560

13. ประกาศผลการพิจารณา: 

หลักสูตรที่ 1  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1: ประกาศผล วันที่ 21 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2: ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2560

หลักสูตรที่ 2  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1: ประกาศผล วันที่ 27 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2: ประกาศผล วันที่ 18 สิงหาคม 2560

 

14. การชำระเงิน :

หลักสูตรที่ 1  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1: ชำระเงินได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2: ชำระเงินได้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

หลักสูตรที่ 2  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1: ชำระเงินได้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 2: ชำระเงินได้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หลักสูตรที่ 1  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1:

ครั้งที่ 2:

หลักสูตรที่ 2  เรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

ครั้งที่ 1:

ครั้งที่ 2:

15.  อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 ,308 เข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: waiwingrob@gmail.com  หรือ warawan.tha@gmail.com โทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th