การอบรมระยะสั้น  ประจำปี 2560

เรื่อง “การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่”

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560  (5 วัน)

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

ชื่อโครงการ : การอบรมระยะสั้น เรื่อง การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ :     สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผู้รับผิดชอบ :     รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

หลักการและเหตุผล :      

            ในการทำวิจัยนั้น คุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานับเป็นองค์ประกอบสำคัญระดับต้นๆ  จากประสบการณ์การทำวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปีของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ทราบว่า นักวิจัยไม่ควรมองข้ามการเลือกเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมเพื่อสร้างฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ เพราะการมีเครื่องมือที่ดีย่อมสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพข้อมูลที่บันทึกเข้า ก่อนการนำไปวิเคราะห์ทางสถิติได้อีกทางหนึ่ง

            จากความสำคัญข้างต้น ในปีนี้ สถาบันฯ จึงได้เพิ่มการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ ขึ้นอีกการอบรมหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ใช้ตัวอย่างประกอบการฝึกปฏิบัติจากงานวิจัยของสถาบันฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจจากข้อมูลจริง

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงหลักการของการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณและ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมที่จะนำมาสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยขนาดใหญ่

เนื้อหาหลักสูตร :

กำหนดการอบรม :  วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560  (5 วัน)

สถานที่อบรม :

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

            การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ออกแบบขึ้นมาจากประสบการณ์การทำวิจัยจริงของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ต้องมีความรู้พื้นฐานในการทำวิจัยเชิงปริมาณและรู้จักการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติมาก่อน ผู้ที่เหมาะสำหรับการอบรมนี้ อาทิ นักวิจัยที่ทำงานทั้งในภาครัฐ เอกชน หรือนักวิจัยอิสระ ผู้บริหารโครงการวิจัย นิสิต-นักศึกษาที่มีแผนทำวิทยานิพนธ์ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีแผนที่จะเปลี่ยนสายงาน/อาชีพไปเป็นนักวิจัย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

งบประมาณ:

-  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการพิจารณา

            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/

การชำระเงิน :

            ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณา ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 ,308

เข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: waiwingrob@gmail.com  หรือ warawan.tha@gmail.com โทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

--------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th