การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”

: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน

หลักสูตร 5 วัน : วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560

หลักสูตร 10 วัน : วันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2560

.........................................................................................

หลักการและเหตุผล (Rationale)   

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Action Research-AR) และ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Action Research – PAR) เป็นหลักสูตรการอบรมของสถาบันฯ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของการทำงาน และประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรสถาบัน ฯ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรและชุมชนในบริบทต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความต้องการ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใหม่ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงการสร้างความรู้ใหม่ การพัฒนา การสร้างเสริมศักยภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสังคม-ชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดความขัดแย้ง หรือการจัดสรรผลประโยชน์ที่มีอยู่ในระบบการวิจัยของประเทศให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น    

ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ/หรือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นทั้งแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา กระบวนการ วิธีการ เทคนิควิธี และเครื่องมือ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในยุคสมัยปัจจุบัน ที่ต้องการให้เกิดการสร้างเสริมพลังอำนาจเชิงบวกที่มีอยู่ของมนุษย์และของสังคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะกับกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ นักวิจัย นักวิชาการในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น    

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์สูงสุดของสังคมร่วมกัน ซึ่งก็คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การแบ่งปัน และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และเนื่องจาก สถาบันฯ มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานเชิงการสร้างพลังทวีคูณ ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ และเล็งเห็นว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยและพัฒนา จะสามารถเข้ามาช่วยอุดช่องว่างในการทำงาน และก่อให้เกิดพลังทวีคูณ ระหว่างภาคสังคมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงดำริให้มีการจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objectives)  

นัยสำคัญของการอบรม/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (The Importance of the Event/Expected Results)     

การอบรมแบบเข้มข้นของทั้ง 2 หลักสูตร จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ รูปแบบ ทักษะและเทคนิควิธีในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อย่างได้ผลดี ซึ่งคาดว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปใช้ในการทำงานด้านการวิจัย และ/หรือ สามารถเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ในระบบการสร้างความรู้และการพัฒนาของสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลต่างๆ ที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น ในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับโครงการ/แผนงาน ระดับองค์กร/หน่วยงาน ระดับชุมชน และแม้แต่ระดับประเทศ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ชุมชน และภาคสาธารณะ/ประชาสังคม ครอบคลุมทั้งมิติการศึกษา การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาการท่องเที่ยว การแพทย์-สาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชนและสังคม เป็นต้น 

เนื้อหาของการอบรม  (The Content)

นอกจากนี้ สำหรับหลักสูตร 5 วัน อาจมีการผนวกความรู้ความเข้าใจและเทคนิควิธีใหม่ๆ ทางสังคมศาสตร์ อาทิเช่น ความสำคัญของภาษาและสัญลักษณ์ในการวิจัย นัยสำคัญของการทำงานเชิงเครือข่าย เทคนิคการจัดสนทนากลุ่มและ เทคนิคการค้นหาอนาคต (FSC - Future Search Conference) เป็นต้น

สำหรับหลักสูตร 10 วัน จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการศึกษาแบบเล่าเรื่อง (Narrative) การจัดทำแบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR - After Action Review) การฝึกปฏิบัติงาน/การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลแนวเสริมพลัง (EE -Empowerment Evaluation) เป็นต้น รูปแบบ-วิธีการการอบรม (Training Methods)     

เป็นการอบรม ที่เน้นบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้เรียน โดยจะมีการฝึกปฏิบัติ (practice) การทำงานในกลุ่มย่อย (group-based learning) และการทำงานโครงการร่วมกัน (project-based learning) ตลอดหลักสูตร (ทั้งสองหลักสูตร) เสริมด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (case-based learning) หรือ การเรียนรู้ในชุมชน (community-based learning) และเป็นการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ (critical learning approach) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์อย่างมีเหตุมีผล และศักยภาพในการมองอย่างรอบด้าน

การเข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย  (Attendance and Target Groups)     

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจ ปัจเจกบุคคล ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึง บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนถึง เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน-องค์กร ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นกลุ่ม หรือ ต้องการให้จัดในหน่วยงาน แต่ควรมีเวลา หรือสามารถเข้าร่วมได้ตลอดหลักสูตร  

ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Requirement)     

หลักสูตร 5 วัน  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในระดับสูง หรือ ระดับกลางค่อนไปทางสูง หรือ มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือเคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยขั้นพื้นฐานต่างๆ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนาความรู้ในหน่วยงานอย่างน้อย 2-3 ปี หรือ มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเชิงพัฒนาความรู้ การทำงานด้านข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ที่สำคัญคือ ควรจะสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 5 วัน          

หลักสูตร 10 วัน  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย หรือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่าง ๆ อยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ หรือ ต้องการเรียนรู้มุมมอง และพัฒนาการในเชิงวิธีคิด วิธีวิทยา และเทคนิควิธีใหม่ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาในภาคสนาม หรือ การเก็บข้อมูลในชุมชน และที่สำคัญคือ ควรจะสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 10 วัน

วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตร (The Certificate)     

ผู้ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร จากสถาบัน ฯ และหลักสูตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน (กรณียังไม่มีงานทำ หรือ ต้องการเปลี่ยนงาน) หรือนำไปใช้ในการพิจารณาปรับเลื่อนชั้น หรือ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง/หน้าที่การงาน หรือ การขึ้นเงินเดือนได้ หรือ กรณีเป็นอาจารย์หรือผู้สอนด้านการวิจัย ก็สามารถนำไปใช้ประกอบการแสดงคุณวุฒิ หรือความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการรับตำแหน่งบริหารด้านการวิจัย เป็นต้น

สถานที่จัดอบรม     

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ระยะเวลาการรับสมัคร :     

หลักสูตร 5 วัน :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2560     

หลักสูตร 10 วัน : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 3 เมษายน 2560

ประกาศผลการพิจารณา :       

หลักสูตร 5 วัน   : วันที่ 12 พฤษภาคม 2560     

หลํกสูตร 10 วัน : วันที่  5 เมษายน 2560

โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/

ระยะเวลาการอบรมและค่าใช้จ่าย

หลักสูตร 5 วัน ช่วงวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท                

หลักสูตร 10 วัน ช่วงวันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 12,500 บาท          

หมายเหตุ:

* ผู้เข้าอบรมที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือที่ กค. 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค. 0409.6/ว.95  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และสามารถเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าใส่เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารกลางวันทุกวัน (ยกเว้นเพียงบางวัน ในกรณีออกปฏิบัติงานภาคสนามของหลักสูตร 10 วัน) ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พักของผู้เข้าอบรม

การชำระเงิน :     

หลักสูตร 5 วัน :  ชำระเงินได้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560     

หลักสูตร 10 วัน : ชำระเงินได้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน         

หลักสูตร 5 วัน

หลักสูตร 10 วัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 ,308 และเข้าดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: waiwingrob@gmail.com หรือ warawan.tha@gmail.com โทรสาร 0-2 441 9333 (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th