การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 – 28 เมษายน 2560  (5 วัน)
ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  (5 วัน)

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ : การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี

                                    อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์

หลักการและเหตุผล :       

          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการดำเนินการวิจัย จากการจัดอบรมที่ผ่านมาพบว่านักวิจัยมีประสบการณ์การวิจัยมีความต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีจำนวนมากและเป็นระบบมากขึ้น ในปีนี้สถาบันฯ จึงจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ โดยจะดำเนินการในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์ :

         เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์

เนื้อหาหลักสูตร :

กำหนดการอบรม :   ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 – 28 เมษายน 2560  (5 วัน)

                              ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  (5 วัน)

สถานที่อบรม :

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

-  มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเคยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมาแล้ว

-  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของตนเองมาใช้ในการฝึกปฎิบัติด้วย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

         ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

งบประมาณ:

         -  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

         -  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร :

       ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2560

       ครั้งที่ 2  : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ประกาศผลการพิจารณา

       ครั้งที่ 1  : วันที่ 17 มีนาคม 2560

       ครั้งที่ 2  : วันที่ 23 มิถุนายน 2560

โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/

การชำระเงิน :

       ครั้งที่ 1 : ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

       ครั้งที่ 2 : ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560      ​​

      ครั้งที่ 1

       ครั้งที่ 2

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 ,308 เข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: waiwingrob@gmail.com  หรือ warawan.tha@gmail.com โทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th