การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560
เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ :  การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560  เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรการอบรม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ

หลักการและเหตุผล :

          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัย ติดต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

          ในปี 2560 นี้ สถาบันฯ จะจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย   โดยการอบรมครั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติ ณ จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ :

          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

เนื้อหาหลักสูตร :

กำหนดการอบรม :  วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 รวม 5 วัน

สถานที่อบรม :

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

           ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ :

ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการพิจารณา :  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/

เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 ,308 เข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: waiwingrob@gmail.com  หรือ warawan.tha@gmail.com โทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th