การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 (4 วัน)

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 (4 วัน)
ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

ชื่อโครงการ : การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี

                               อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์

หลักการและเหตุผล :       

          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการดำเนินการวิจัย จากการจัดอบรมที่ผ่านมาพบว่านักวิจัยมีประสบการณ์การวิจัยมีความต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีจำนวนมากและเป็นระบบมากขึ้น ในปีนี้สถาบันฯ จึงจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ โดยจะดำเนินการในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์ :

         เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์

เนื้อหาหลักสูตร :

กำหนดการอบรม :   ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 เมษายน -3 พฤษภาคม 2561 (4 วัน) และครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561 (4 วัน)

สถานที่อบรม :  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม

ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

          ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

งบประมาณ :

          -  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
          -  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร :     ครั้งที่ 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561

                                   ครั้งที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการพิจารณา : ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2561

                                 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

     โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ ttp://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/ หรือสอบถามที่อิเมล์ waiwingrob@gmail.com

เงื่อนไขการชำระเงิน :

ครั้งที่ 1/2561 : ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

ครั้งที่ 2/2561 : ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 หรืออิเมล์ waiwingrob@gmail.com  และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th