การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561
เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561  (5 วัน)
ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ :  การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561  เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรการอบรม :  รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ และคณะ

หลักการและเหตุผล

              การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research-AR) เป็นหลักสูตรการอบรมของสถาบันฯ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของการทำงาน และประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรสถาบัน ฯ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรและชุมชนในบริบทต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความต้องการ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใหม่ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงการสร้างความรู้ใหม่ การพัฒนา การสร้างเสริมศักยภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสังคม-ชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดความขัดแย้ง หรือการจัดสรรผลประโยชน์ที่มีอยู่ในระบบการวิจัยของประเทศให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

  ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นทั้งแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา กระบวนการ วิธีการ เทคนิควิธี และเครื่องมือ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในยุคสมัยปัจจุบัน ที่ต้องการให้เกิดการสร้างเสริมพลังอำนาจเชิงบวกที่มีอยู่ของมนุษย์และของสังคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะกับกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ นักวิจัย นักวิชาการในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น

  ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์สูงสุดของสังคมร่วมกัน ซึ่งก็คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การแบ่งปัน และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และเนื่องจาก สถาบันฯ มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานเชิงการสร้างพลังทวีคูณ ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ และเล็งเห็นว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จะสามารถเข้ามาช่วยอุดช่องว่างในการทำงาน และก่อให้เกิดพลังทวีคูณ ระหว่างภาคสังคมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงดำริให้มีการจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดมุมมอง ให้แง่คิด และสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการวิจัย หรือ ทำให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการวิจัยด้วยแนวทางและมุมมองใหม่ ๆ
  2. เพื่อถ่ายทอดปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และเทคนิควิธีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ สามารถสร้างระบบการเรียนรู้ ความรู้ คลังปัญญา และการทำงานเชิงการวิจัยและพัฒนาอย่างได้ผล มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่มต่าง ๆ และชุมชน

นัยสำคัญของการอบรม/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

            การอบรมแบบเข้มข้นจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ รูปแบบ ทักษะและเทคนิควิธีในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อย่างได้ผลดี ซึ่งคาดว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปใช้ในการทำงานด้านการวิจัย และ/หรือ สามารถเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ในระบบการสร้างความรู้และการพัฒนาของสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลต่างๆ ที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น ในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับโครงการ/แผนงาน ระดับองค์กร/หน่วยงาน ระดับชุมชน และแม้แต่ระดับประเทศ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ชุมชน และภาคสาธารณะ/ประชาสังคม ครอบคลุมทั้งมิติการศึกษา การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาการท่องเที่ยว การแพทย์-สาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชนและสังคม เป็นต้น  

เนื้อหาของการอบรม

ครอบคลุมเนื้อหา/หัวข้อหลักๆ ดังนี้คือ

ความรู้ความเข้าใจและเทคนิควิธีใหม่ๆ ทางสังคมศาสตร์ อาทิเช่น ความสำคัญของภาษาและสัญลักษณ์ในการวิจัย นัยสำคัญของการทำงานเชิงเครือข่าย เทคนิคการจัดสนทนากลุ่มและเทคนิคการค้นหาอนาคต (FSC - Future Search Conference) เป็นต้น เป็นการอบรม ที่เน้นบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้เรียน โดยจะมีการฝึกปฏิบัติ (practice) การทำงานในกลุ่มย่อย (group-based learning) และการทำงานโครงการร่วมกัน (project-based learning) ตลอดจน เสริมด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (case-based learning) หรือ การเรียนรู้ในชุมชน (community-based learning) และเป็นการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ (critical learning approach) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์อย่างมีเหตุมีผล และศักยภาพในการมองอย่างรอบด้าน

การเข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย :  

            กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจ ปัจเจกบุคคล ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึง บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนถึง เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน-องค์กร ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นกลุ่ม หรือ ต้องการให้จัดในหน่วยงาน แต่ควรมีเวลา หรือสามารถเข้าร่วมได้ตลอดหลักสูตร 

กำหนดการอบรม :  วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วัน)

สถานที่จัดอบรม :  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  

            เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในระดับสูง หรือ ระดับกลางค่อนไปทางสูง หรือ มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือเคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยขั้นพื้นฐานต่างๆ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนาความรู้ในหน่วยงานอย่างน้อย 2-3 ปี หรือ มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเชิงพัฒนาความรู้ การทำงานด้านข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ที่สำคัญคือ ควรจะสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 5 วัน     

วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตร

            ผู้ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร จากสถาบัน ฯ และหลักสูตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน (กรณียังไม่มีงานทำ หรือ ต้องการเปลี่ยนงาน) หรือนำไปใช้ในการพิจารณาปรับเลื่อนชั้น หรือ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง/หน้าที่การงาน หรือ การขึ้นเงินเดือนได้ หรือ กรณีเป็นอาจารย์หรือผู้สอนด้านการวิจัย ก็สามารถนำไปใช้ประกอบการแสดงคุณวุฒิ หรือความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการรับตำแหน่งบริหารด้านการวิจัย เป็นต้น

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม :

ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 

              ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ :

ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณา :   วันที่ 2 เมษายน 2561

       โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/ หรืออิเมล์สอบถามที่ waiwingrob@gmail.com

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 หรืออิเมล์ waiwingrob@gmail.com  และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th    

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th