การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561
เรื่อง “การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่”

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561
ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

ชื่อโครงการ :  การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561  เรื่อง “การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่”

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรการอบรม :  ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

หลักการและเหตุผล :      

           ในการทำวิจัยนั้น คุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานับเป็นองค์ประกอบสำคัญระดับต้นๆ  จากประสบการณ์การทำวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปีของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ทราบว่านักวิจัยไม่ควรมองข้ามการเลือกเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ เพราะการมีเครื่องมือที่ดีย่อมสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพข้อมูลที่บันทึกเข้าก่อนการนำไปวิเคราะห์ทางสถิติได้อีกทางหนึ่ง

            จากความสำคัญข้างต้น ในปีนี้ สถาบันฯ จึงได้เพิ่มการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ขึ้นอีกการอบรมหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ใช้ตัวอย่างประกอบการฝึกปฏิบัติจากงานวิจัยของสถาบันฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจจากข้อมูลจริง

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงหลักการของการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณและ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมที่จะนำมาสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยขนาดใหญ่

เนื้อหาหลักสูตร :

การนำข้อมูลออกเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรมทางสถิติอื่นๆ (Data exporting to other statistical package programs

กำหนดการอบรม :  วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 รวม 5 วัน

สถานที่อบรม :

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

           การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ออกแบบขึ้นมาจากประสบการณ์การทำวิจัยจริงของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ต้องมีความรู้พื้นฐานในการทำวิจัยเชิงปริมาณและรู้จักการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติมาก่อน ผู้ที่เหมาะสำหรับการอบรมนี้ อาทิ นักวิจัยที่ทำงานทั้งในภาครัฐ เอกชน หรือนักวิจัยอิสระ ผู้บริหารโครงการวิจัย นิสิต-นักศึกษาที่มีแผนทำวิทยานิพนธ์ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีแผนที่จะเปลี่ยนสายงาน/อาชีพไปเป็นนักวิจัย

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม :

ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 

           ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ :

ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณา :  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

  โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ ttp://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/ หรือสอบถามที่อิเมล์ waiwingrob@gmail.com

เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 หรืออิเมล์ waiwingrob@gmail.com  และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th