การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561
เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา”
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561  (5 วัน)
ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ :     การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561  เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา”

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรการอบรม :  รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ และคณะ

หลักการและเหตุผล

              การศึกษาวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา เริ่มได้รับการให้ความสำคัญมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และมีพัฒนาการมาเป็นลำดับขึ้น จนถึงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแวดวงการสร้างความรู้บนฐานของประสบการณ์ของมนุษย์ (experience-based knowledge) หรือ การให้ความสำคัญกับประเด็นสาระสำคัญของประสบการณ์ (essences) หรือ ปรากฏการณ์จากมุมมองหรือสายตาของผู้ประสบกับเหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น สาระสำคัญของปรากฏการณ์ความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว (loneliness) สาระสำคัญของปรากฏการณ์หรือประสบการณ์การเป็นแม่/การเจ็บป่วย/การดำรงชีวิตด้วยอาชีพต่าง ๆ หรือ สาระสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น การศึกษาวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการศึกษาปรากฏการณ์หรือประสบการณ์ที่เป็นเรื่องของ อารมณ์ ความรู้สึก จิตวิญญาณ การหยั่งรู้ กระบวนการฟื้นตัว การให้อภัยตนเอง การยอมรับภาวะยากลำบากต่าง ๆ ฯลฯ ของมนุษย์ หรือ เป็นวิธีวิทยาที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย/หัวข้อวิจัยที่ต้องการทำความเข้าใจว่า ประชาชนรับรู้และให้ความหมายชีวิตและประสบการณ์ของตน/กลุ่มตนอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง และทักษะในการศึกษาวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 

เนื้อหาของการอบรม

รูปแบบและวิธีการอบรม/การเรียนรู้ 

เป็นการเรียนรู้ที่มีการบรรยายนำด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวัน ก่อนการลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การปฏิบัติงานเดี่ยว งานกลุ่ม (group-based learning) การเขียนโครงการศึกษาวิจัยที่ใช้แนวทาง/มุมมองแบบปรากฏการณ์วิทยา (project-based learning) การศึกษาจากตัวอย่าง/กรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม (example/case-based learning) การทดลองทำการวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาในกลุ่มเป้าหมายที่มีนัยสำคัญในชุมชน อาทิเช่น ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา ผู้ป่วยที่ประสบภาวะยากลำบากต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ฯลฯ และการอ่านงานแนวปรากฏการณ์วิทยามาล่วงหน้า เพื่อนำประเด็นสำคัญมาถกหรือแลกเปลี่ยนกัน

กำหนดการอบรม :  วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 (รวม 5 วัน)

สถานที่จัดอบรม :  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  

ควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยแนวมานุษยวิทยา แนววัฒนธรรม การวิจัยชุมชน การวิจัยด้านสุขภาพอนามัย ที่ใช้มุมมองเชิงคุณภาพ เป็นต้น            

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/นักปฏิบัติการวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาสาขาต่าง ๆ ที่ต้องการต่อยอดความรู้ด้านการวิจัยให้มีความลึกซึ้ง และเข้าถึงความจริงจากมุมมองหรือประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย ได้มากขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ของกลุ่มคนชายขอบ ผู้ป่วย สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการประเภทต่าง ๆ ผู้ประสบกับภาวะความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต ครูผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ในมิติต่าง ๆ ฯลฯ

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม :

ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 

              ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ :

ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561        

ประกาศผลการพิจารณา :   วันที่ 5 มิถุนายน 2561

       โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/ หรืออิเมล์สอบถามที่ waiwingrob@gmail.com

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ หรือประสบการณ์ของมนุษย์และสังคม สามารถกำหนดคำถามการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็น ปัญหา หรือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และสามารถออกแบบกระบวนการศึกษาวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการทำความเข้าใจ รวมถึงวิธีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ในฐานะที่เป็นวิธีวิทยาสำคัญในการวิจัยแบบใหม่ ที่สามารถสร้างความรู้ได้ในระดับลึกและมีคุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 หรืออิเมล์ waiwingrob@gmail.com  และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th    

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th