การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561
เรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า
(Innovative Research Methodologies: Narrative Approach)
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561  (5 วัน)
ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ :     การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561  เรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า  (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach)

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรการอบรม :  รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ และคณะ

หลักการและเหตุผล

            การวิจัยแนวเรื่องเล่า (Narrative Approach) เป็นหนึ่งในห้าวิธีวิทยาล่าสุดที่ได้รับการพิสูจน์ในหลาย ๆ ประเทศในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมาว่า เป็นวิธีวิทยา มุมมอง หรือ เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวของมนุษย์ได้รับการศึกษา วิจัยและบอกเล่าอย่างมีความหมาย ทำให้ชีวิตของมนุษย์ได้รับการให้คุณค่า สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมได้เป็นอย่างดี ผ่านการเล่าเรื่องที่มีความหมาย สะท้อนเส้นทางชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลาได้ดี  ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีและศักยภาพ เคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ช่วยทำให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในพริบตา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง และทักษะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแนวเรื่องเล่า

เนื้อหาของการอบรม

รูปแบบและวิธีการอบรม/การเรียนรู้ 

เป็นการเรียนรู้ที่มีการบรรยายนำที่เหมาะสม ก่อนการลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การปฏิบัติงานเดี่ยว งานกลุ่ม (group-based learning) การเขียนโครงการศึกษาวิจัยที่ใช้แนวทาง/มุมมองแบบเรื่องเล่า (project-based learning) การศึกษาจากตัวอย่าง/กรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม (example/case-based learning) การทดลองทำการวิจัยแนวเรื่องเล่าในชุมชน และการอ่านงานแนวเรื่องเล่ามาล่วงหน้า เพื่อนำมาถกประเด็นร่วมกัน

กำหนดการอบรม :  วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 (รวม 5 วัน)

สถานที่จัดอบรม :  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  

ควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยแนวมานุษยวิทยา แนววัฒนธรรม การวิจัยด้านสุขภาพอนามัย ที่ใช้มุมมองเชิงคุณภาพ เป็นต้น  (หมายเหตุ: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/นักปฏิบัติการวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาสาขาต่าง ๆ ที่ต้องการต่อยอดความรู้ด้านการวิจัยให้มีความลึกซึ้ง และเข้าถึงความจริงจากมุมมองของผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยได้มากขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาชีวิตของกลุ่มคนชายขอบ ผู้ป่วย สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการประเภทต่าง ๆ ผู้ประสบกับภาวะความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต ผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน ฯลฯ)

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม :

ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 

              ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ :

ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณา :   วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

       โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/ หรืออิเมล์สอบถามที่ waiwingrob@gmail.com

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวิจัยมนุษย์และสังคม สามารถกำหนดคำถามการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็น ปัญหา หรือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และสามารถออกแบบกระบวนการศึกษาวิจัยแบบเรื่องเล่าได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการทำความเข้าใจ รวมถึงวิธีการนำเสนอเรื่องเล่า ในฐานะที่เป็นวิธีวิทยาในการวิจัย ที่สามารถสร้างความรู้ได้ในระดับลึกและมีคุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 หรืออิเมล์ waiwingrob@gmail.com  และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th