การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
วันที่ 22-25 เมษายน 2562 (4 วัน)

ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

 

โครงการ : การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรการอบรม  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ

หลักการและเหตุผล :     

           ในปัจจุบันได้มีการนำการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อการวางแผนและนโยบาย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน โดยการอบรมที่ผ่านมาเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามเพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล ในปีนี้สถาบันฯ จึงจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับลักษณะข้อมูล  การเตรียมข้อมูล หลักการวิเคราะห์และหาความหมายของข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะดำเนินการในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์ :

          เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

เนื้อหาหลักสูตร :

กำหนดการอบรม :  วันที่ 22-25 เมษายน 2562 (4 วัน)

สถานที่อบรม :  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

-  มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเคยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมาแล้ว

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม

          ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

          ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

งบประมาณ :

          -  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
          -  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร :     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 15 มีนาคม 2562

     โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ ttp://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/ หรือสอบถามที่อิเมล์ waiwingrob@gmail.com

เงื่อนไขการชำระเงิน :

     ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

อื่นๆ :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 หรืออิเมล์ waiwingrob@gmail.com  และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th