25632562
:: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาวิจัยด้านประชากรและสังคมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมรับการอบรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ วิทยากรในการอบรมล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และจากองค์กรภายนอกสถาบัน

- ดาวน์โหลด “จดหมายประชาสัมพันธ์อบรม ปี 2563”
- ดาวน์โหลด “แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2563”

:: ปฏิทินการรับสมัครอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)

เรื่อง
วิทยากร
ช่วงเวลา
การอบรม
ค่าลงทะเบียน
/บาท
สมัครได้ถึง

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ
วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 (5 วัน)
9,000
24 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์
วันที่ 27-30 เมษายน 2563 (4 วัน)
6,500
10 มีนาคม 2563
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ
วันที่ 20-23 เมษายน 2563 (4 วัน)
6,500
6 มีนาคม 2563
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 (5 วัน)
9,000
1 เมษายน 2563
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 (5 วัน)
9,000
1 พฤษภาคม 2563
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 (5 วัน)
9,000
1 มิถุนายน 2563
ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 (5 วัน)
8,000
1 พฤศจิกายน 2563

  • เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน
    • สถาบันฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรม 1 เดือนครึ่งเท่านั้น (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
    • สถาบันฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ร้อยละ 25 ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์เท่านั้น (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
    • กรณีสถาบันฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สถาบันฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programs)

Programs
Contact Information
Date
Cost

Assistant Professor Dr. Pojjana Hunchangsith
July 20-24, 2020
1500$
Assistant Professor Dr. Manasigan Kanchanachitra
November 16-20, 2020
1500$


:: หัวข้อการอบรมที่จัดตามความต้องการของหน่วยงาน
นอกจากการจัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรตามปฏิทินข้างต้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและประสบการณ์ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือหน่วยงานที่สนใจ อ่านทั้งหมด »
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th