:: รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน : 

    สถาบันฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากประกาศผลรายชื่อทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้

    เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่งานอบรม E-mail : waiwingrob@gmail.com หรือ warawan.tha@gmail.com 
หรือทางโทรสาร : 0 2441 9333 พร้อมระบุข้อความดังต่อไปนี้ในเอกสารหลักฐานการโอนเงิน 

      1. ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้ารับอบรม 
      2. รายละเอียดการออกใบเสร็จ สำหรับผู้ที่ต้องการเบิกค่าลงทะเบียน

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th