ใบสมัครการอบรมระยะสั้นระดับชาติ ประจำปี 2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  โปรดเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจและประสงค์เข้ารับการอบรม (ท่านสามารถเลือกหลักสูตรอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร) *  
   1. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า 17-21 มิถุนายน 2562 (5 วัน)
2. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา 22-26 กรกฎาคม 2562 (5 วัน)
3. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 16-20 ธันวาคม 2562
 
 
 
  * ชื่อ  * นามสกุล  *  
  ชื่อเล่น  * วัน/เดือน/ปี เกิด  (ตัวอย่าง 2521)  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  สาขาที่จบ  
  สถานะการทำงาน ไม่ได้ทำงาน ขณะนี้ทำงาน  
  ตำแหน่ง  * ตำแหน่งทางวิชาการ  
  ประเภทของหน่วยงาน  
  หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา อื่นๆ โปรดระบุ  
  ชื่อหน่วยงาน  
  ที่อยู่ (หน่วยงาน)
 
 
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
  โทรศัพท์   โทรสาร    
     
  ถ้ากำลังศึกษา โปรดระบุ  
  ชื่อสถาบันการศึกษา   สาขา  
  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่นๆ โปรดระบุ  
  ประเภทอาหารที่รับประทาน  
  ธรรมดา มังสวิรัติ มุสลิม อื่นๆ โปรดระบุ  
  ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
  *
 
  จังหวัด  * รหัสไปรษณีย์  
  โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ *  
  E-mail 1 * E-mail 2    
 
 
 

ประสบการณ์งานวิจัย (หากมีโปรดระบุหัวข้อ)

 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ
 
  การวิจัยเชิงปริมาณ
 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 
  การติดตามและประเมินผล
 
  อื่นๆ
 
  หัวข้อ/ประเด็นที่สนใจจะทำวิจัยในการอบรมครั้งนี้ ถ้ายังไม่มีโปรดระบุว่า "ไม่มี " *
 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ และเหตุผล/ความจำเป็นในการเข้ารับการอบรม
 
  แหล่งทุนสนับสนุนการเข้าอบรม  
  หน่วยงานต้นสังกัด ทุนส่วนตัว อื่นๆ โปรดระบุ *  
 

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว
ยังไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

 
  ท่านทราบข้อมูลการอบรมนี้จากแหล่งใด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ *  
  เว็บไซต์
แผ่นพับ/ปฏิทินงานอบรม
ผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนๆ
E-mail
อื่นๆ โปรดระบุ
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ

สนใจส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ waiwingrob@gmail.com
งานฝึกอบรมฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 ต่อ 301, 308
โทรสาร 0 2441 9333 หรือดูรายละเอียดการอบรมและสมัคร online
ได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th