:: หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)

เรื่อง
วิทยากร
ช่วงเวลา
การอบรม
ค่าลงทะเบียน
/บาท
สมัครได้ถึง
จำนวน
ผู้สมัคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ
25-29 มีนาคม 2562
9,000
11 กุมภาพันธ์ 2562
42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ
22-25 เมษายน 2562 (4 วัน)
6,500
3 เมษายน 2562
33

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
13-17 พฤษภาคม 2562 (5 วัน)
9,000
19 เมษายน 2562
11

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
17-21 มิถุนายน 2562 (5 วัน)
9,000
ขยายเวลาถึง 29 พฤษภาคม 2562
10

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
22-26 กรกฎาคม 2562 (5 วัน)
9,000
10 มิถุนายน 2562
5

ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
16-20 ธันวาคม 2562
8,000
5 พฤศจิกายน 2562
2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th