:: หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)

เรื่อง
วิทยากร
ช่วงเวลา
การอบรม
ค่าลงทะเบียน
/บาท
สมัครได้ถึง
จำนวน
ผู้สมัคร

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
20 – 24 มี.ค. 60
9,000
10 มี.ค. 60
23

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
27 - 31 มี.ค. 60
8,000
10 มี.ค. 60
15

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
24 - 28 เม.ย. 60
8,000
19 เม.ย. 60
16

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ
15 - 24 พ.ค. 60
12,500
19เม.ย. 60
8

อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
10,000
19 เม.ย. 60

อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง
5 มิ.ย. – 9 มิ.ย. 60
10,000
25 เม.ย. 60

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ
19 - 23 มิ.ย. 60
9,000
9 พ.ค. 60
19

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ
17 - 26 ก.ค. 60
12,500
9 มิ.ย. 60
8

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
31 ก.ค. – 4 ส.ค. 60
8,000
21 มิ.ย. 60
31

อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง
18 ก.ย. - 22 ก.ย. 60
10,000
9 ส.ค. 60
3

อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง
25 ก.ย. – 29 ก.ย. 60
10,000
16 ส.ค. 60
2

ศ.ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
18 - 22 ธ.ค. 60
9,000
7 พ.ย. 60
6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th