:: หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)

เรื่อง
วิทยากร
ช่วงเวลา
การอบรม
ค่าลงทะเบียน
/บาท
สมัครได้ถึง
จำนวน
ผู้สมัคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561
9,000
12 กุมภาพันธ์ 2561
26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 (4 วัน)
6,500
22 มีนาคม 2561
17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ
2-5 เมษายน 2561 (4 วัน)
6,500
19 กุมภาพันธ์ 2561
19

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
14-18 พฤษภาคม 2561 (5 วัน)
9,000
29 มีนาคม 2561
27

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
18-22 มิถุนายน 2561  (5 วัน)
9,000
11 มิถุนายน 2561
16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ
23-26 กรกฎาคม 2561 (4 วัน)
6,500
5 มิถุนายน 2561
17

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ
16-20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)
9,000
31 พฤษภาคม 2561
11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี  อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
6 – 9 สิงหาคม 2561 (4 วัน)
6,500
25 มิถุนายน 2561
4

ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
17-21 ธันวาคม 2561
8,000
6 พฤศจิกายน 2561
2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th