:: หัวข้อการอบรมที่จัดตามความต้องการของหน่วยงาน
นอกจากการจัดอบรมระยะสั้นทั้ง 9 หลักสูตรตามปฏิทินข้างต้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมีผู้เชียวชาญเฉพาะเรื่องและประสบการณ์ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ หน่วยงานที่สนใจ

หัวข้อการอบรมระยะสั้นที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดอบรมที่ผ่านมา

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
 • การวิจัยเชิงปริมาณ
 • การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ / การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR)
 • สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคม

 

 • การติดตามและประเมินผลโครงการ

 

 • การประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน
 • แผนที่ผลลัพธ์สำหรับหน่วยงานและองค์กร (Outcome Mapping)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน : ความท้าทายใหม่ ๆ ของบุคลากรและองค์กรในประเทศไทย
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (GIS)
 • วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่
 • Innovative Social Science Research Methodologies
 • Regional Workshop  on Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs
 • Regional Workshop  on Monitoring and Evaluation of Population, Health and nutrition Programs

หลักสูตรอื่นๆ ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th